Prace doktorskie

Prace doktorskie powstałe pod kierunkiem prof. Morcińca

Imię, Nazwisko

Temat pracy

Zatwierdzenie doktoratu

Miejsce obrony

Eugeniusz Tomiczek

Innowacje leksykalne we współczesnym języku niemieckim. Studium socjolingwistyczne.

19.02.1974

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny

Stanisław Prędota

Die deutsch-polnische Interferenz im Bereich der Aussprache.

28.06.1974

jak wyżej

Piotr Chmiel

Programowanie nauczania języków obcych w świetle badań nad minimum leksykalnym.

27.09.1977

jak wyżej

Eugeniusz Lewicki

Optymalizacja procesu nauczania i uczenia się języków obcych w laboratorium językowym.

01.03.1977

jak wyżej

Alicja Karszniewicz

Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego we współczesnej polszczyźnie.

11.04.1978

jak wyżej

Jan Iluk

Kontrastive Analyse der Rektion deutscher Verben und ihrer Entsprechungen im Polnischen.

14.11.1978

jak wyżej

Jerzy Wroński

Kontrasty językowe w zakresie konotacji składniowej czasow-nika w odmianie matematycznej języka niemieckiego i polskiego.

15.01.1980

jak wyżej

Jan Jeziorski

Die Wortzusammensetzung im Deutschen und ihre Äquivalenz im Polnischen.

18.11.1980

jak wyżej

Regina Zawadzka

Czasownik w technicznej odmianie języka niemieckiego w zakresie mechaniki.

11.01.1983

jak wyżej

Grażyna Kryszczuk

Morfologia czasownika w niemieckich tekstach technicznych.

10.05.1983

jak wyżej

Ryszard Ziobro

Psycholingwistyczne podstawy opanowania języka obcego.

28.06.1983

jak wyżej

Hanna Biaduń-Grabarek

Walencja czasowników prefiksalnych w ramach minimum leksykalnego.

28.06.1983

jak wyżej

Paweł Mecner

Polsko-niemieckie kontrasty semantyczne w słownictwie podstawowym.

15.05.1984

jak wyżej

Anna Żurowska-Świeca

Walencja czasowników oznaczających ruch w języku niemieckim i polskim.

15.01.1985

jak wyżej

Lesław Cirko

Kontrastywne badania semantyczne czasowników niemieckich i polskich w zakresie dydaktycznego minimum leksykalnego.

24.06.1986

jak wyżej

Bolesław Rajman

Język i polityka językowa we Flandrii. Historia i

teraźniejszość.

11.11.1986

jak wyżej

Stefan Kiedroń

Niederländische Einflüsse auf die Sprachtheorie von Justus Georg Schottel.

 

13.01.1987

jak wyżej

Jan Sikora

Die sprachlichen Mittel in der nazistischen Propaganda im Bezug auf die polnische Minderheit in der Freien Stadt Danzig.

10.11.1987

jak wyżej

Artur Tworek

Fehleranalyse im Bereich der Perzeption und Artikulation der deutschen Konsonanten bei Deutsch lernenden Polen.

 

06.07.1999

jak wyżej

Rafał Szubert

Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache.

10.07.2001

jak wyżej

Emilia Wojtczak

Rzeczownik w języku niemieckim i rosyjskim w zakresie minimum leksykalnego. Kontrastywne badania semantyczne.

 

12.07.2001

Uniwersytet Opolski Wydział Filologiczny

Karina Grobbel-Paprotna

Niemieckie ekwiwalenty polskich czasowników wieloznacznych.

15.03.2005

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny

Bogusław Kubiak

Język specjalistyczny i jego implikacje glottodydaktyczne.

17.05.2005

jak wyżej

Jerzy Koch

 

 

 

Sławomir Malak 

Dorota Zawadzka

Multatuli in Polen. Proeve van een literair-historische analyse van het verloop van de receptie in de periode  van de eeuwwisseling.

Promotor: prof. Marcel Janssens
Co-promotor: prof. Norbert Morciniec

 

Przydatność materiałów glottodydaktycznych na przykładfach wybranych podręcznikach szkolnych

Rzeczowniki polskie i niemieckie w zakresie minimum leksykalnego ze szczególnym uwzglednienem zjawiska dywergencji. 2020 r

1991

 

22.07.2020

Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Letteren

 

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

       
       
 

Lista doktorów wypromowanych,  którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego:

 1. Eugeniusz Tomiczek
 2. Stanisław Prędota
 3. Eugeniusz Lewicki
 4. Jan Iluk
 5. Jerzy Koch
 6. Grażyna Kryszczuk
 7. Hanna Biaduń-Grabarek
 8. Paweł Mecner
 9. Lesław Cirko
 10. Stefan Kiedroń

Z tych osób tytuł naukowy profesora uzyskali:

 1. Eugeniusz Tomiczek
 2. Stanisław Prędota
 3. Eugeniusz Lewicki
 4. Jan Iluk
 5. Jerzy Koch
 6. Lesław Cirko
 7. Stefan Kiedroń